Statuten Ontspannings Vereniging.

Statuten van de Ontspannings vereniging Heinenoord en Dirksland.

ARTIKEL 1 De aanmelding van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris.

ARTIKEL 2 Iedere aanmelding wordt door de secretaris in de eerst volgende vergadering aan het bestuur bekend gemaakt.

ARTIKEL 3 Op de jaarlijkse algemene vergadering treden van het bestuur 2 leden af volgens een door het bestuur te maken rooster.

ARTIKEL 4 Ieder lid alsmede het bestuur is gerechtigd voor het bestuurkandidaten te stellen.

ARTIKEL 5 Bij tussentijds aftreden al het bestuur de open plaats opvullen tot de eerst volgende leden vergadering.

ARTIKEL 6 De Voorzitter wordt gekozen door de Algemene ledenvergadering

ARTIKEL 7 De overige functies worden binnen het bestuur gekozen.

ARTIKEL 8 Tenminste 3 weken voor de Algemene ledenvergadering zal de secretaris aan de leden schriftelijk mededelen welke bestuursleden aftreden en hoeveel vacatures er zijn.

ARTIKEL 9 Uiterlijk 1 week voor de Algemene ledenvergadering moet de kandidaatstelling voor de nieuwe bestuursleden in het bezit zijn van de secretaris.

ARTIKEL 10 Bij de kandidaatstelling moet een bereidverklaring van de kandidaat om bestuurslid te worden zijn bijgevoegd.

ARTIKEL 11 Bestuurleden worden op de leden vergadering gekozen door middel van stemmen.

ARTIKEL 12 De Voorzitter heeft de leiding van zowel de leden- als de bestuursverga deringen.

ARTIKEL 13 De Voorzitter kan worden vervangen door een door het bestuur aangewezen vervangen, wel een lid van het bestuur zijnde.

ARTIKEL 14 De Secretaris zorgt voor het tijdig bijeen roepen van de vergadering in overleg met het bestuur.

ARTIKEL 15 De secretaris houdt een ledenregister bij en brengt op de Algemene ledenvergadering verslag uit van de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

ARTIKEL 16 De Secretaris, of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger die door het bestuur wordt aan gewezen, wel lid van het bestuur zijnde, houdt van de vergadering de notulen bij.

ARTIKEL 17 De Penningmeester beheert de geldmiddelen en draagt zorg voor een goede administratie overeenkomstig de aanwijzingen van het bestuur.

ARTIKEL 18 De Penningmeester dient op de algemene ledenvergadering een verslag aan te bieden van het afgelopen boekjaar

ARTIKEL 19 De Penningmeester zorgt voor de inning der contributie en voor betalingen.

ARTIKEL 20 Op de Algemene ledenvergadering zullen 2 leden worden gevraagd om een jaar lang kascontrole lid te worden. Er zal ook een reserve worden gevraagd om bij afwezigheid van de eerste waar te nemen.  Het Kascontrole lid mag 1 jaar aanblijven waarna hij opnieuw benoemd moet worden, het kas controle lid mag maximaal 2 jaar de functie bekleden.

ARTIKEL 21 De leden worden tenminste 3 weken voor de algemene ledenvergadering opgeroepen onder vermelding van de te behandelende agendapunten.

ARTIKEL 22 Alle zaken aangaande de vereniging worden eerst in de bestuursvergadering voor gelegd al voor zij worden uitgevoerd, dit geschied alleen bij meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 23 De vereniging heeft als voornaamste doel de diverse ontspanningsmiddelen te beheren, en er voor te zorgen dat deze in goede staat zijn, zoals de ontspannings middelen in de personeelskantine die niet door het bedrijf bekostigd worden.

ARTIKEL 24 Tevens zal de vereniging zorg dragen voor het organiseren van ontspannings bijeenkomsten van het personeel.

ARTIKEL 25 Plaatsing van ontspannings attributen in onze personeelskantine zal altijd geschiede in overleg met de regioleiding.

ARTIKEL 26 De vereniging zal nooit in de bevoegdheden treden van andere verenigingen van het personeel.

ARTIKEL 27 De vereniging zal trachten te zorgen voor een goede verstandhouding tussen de andere verenigingen in de regio en met personeelsverenigingen.

ARTIKEL 28 De contributie wordt ieder jaar op de algemene ledenvergaderingen vastgesteld.

ARTIKEL 29 De contributie wordt iedere maand automatisch geïnd via het salaris. Voor deze inhouding op het salaris moet ieder lid schriftelijk toestemming geven.

ARTIKEL 30 Het verenigingsjaar begint op 1 maart en eindigt op 28 of 29 februari van het andere jaar.

ARTIKEL 31 Opzegging van het lidmaatschap geschied schriftelijk bij de secretaris en wel voor 1 maart.

ARTIKEL 32 Veranderingen van dit reglement geschied bij meerderheid van stemmen op de algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 33 Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Het Bestuur.